MAC CENTRE OF EXCELLENCE

 

Voor het creëren van Topsport-mentaliteit

Voor prestaties op Topsport-niveau

 

ONZE LEER- EN ONTWIKKELFILOSOFIE VOOR MENS EN ORGANISATIE

Al legt de sporter in 11 seconden 100 meter af, kan hij zijn prestatie daar niet vanaf laten hangen. Door zich alleen maar op de sprint te focussen, zal hij niet zo succesvol kunnen zijn.

 

Binnen het sportveld zijn kernwaarden als communicatie, vertrouwen, passie, respect, teamwerk en doorzettingsvermogen onmisbare kwaliteiten om de top te kunnen bereiken en te behouden. Voor talentvolle, ambitieuze mensen kan sport dan ook in vele opzichten inspirerend zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

 

Wil een organisatie in deze weerbarstige tijd blijvend op topniveau presteren, haar continuïteit waarborgen, groeien en innoveren, doet zij er goed aan haar potentieel aan talenten aan te boren. Verborgen “parels” en bestaande “juwelen” op alle niveaus vinden (verder) ontwikkelen en benutten voor een succesvolle toekomst, is de manier om het “winnen” tot “kunst” te verheffen.

 

Onze principes

De basisprincipes van onze leer- en ontwikkelfilosofie sluiten aan bij de leercyclus van Kolb en in de uitvoering bij de trainingsfilosofie van topsporters. Essentieel zijn de (basis)technieken, de diverse spel elementen, systeemoefeningen en -toepassingen effectief onder de knie te krijgen. Met onze inspirerende, intensieve sessies ondersteunen we deelnemers deze inzichten naar hun praktijk te vertalen om GOUD te scoren.

 

Gedurende de leer- en ontwikkel interventies van MAC Centre of Excellence zullen alle fases uit onze leerfilosofie de revue passeren. Al doende wordt het maximale ontwikkelrendement gewaarborgd.

 

De uitvoering van onze trajecten

Als een persoon met een bepaalde sport start of zich verder in wilt ontwikkelen kan hij verschillende voorkeuren hebben om zich het spel (verder) eigen te maken. Dat kan door zich te laten trainen en coachen, door het spel gewoon te gaan spelen, door te kijken hoe anderen het doen, door eerst de theorie zich eigen te maken en/of door na te denken en te beslissen hoe hij het wil gaan aanpakken, krijgt hij de (nieuwe)spel elementen in samenhang onder de knie.

 

De fases die wij een deelnemer gedurende de verschillende leer- en ontwikkel interventies in samenhang laten doorlopen zijn.

 

 • Assessment
  de deelnemer doorloopt een beoordelingsprogramma om de leerdoelen en ontwikkelbehoefte vast te stellen en om te bepalen of hij over ontwikkelbare talenten beschikt voor een bepaalde positie, functie of taak. Hierbij is de kennisconstructie van belang.

 

“de sporter wordt gespot/gescout voor het voetballen”

 

 • Processen zich eigen maken
  de deelnemer heeft de kennis, maar wilt deze uitbreiden en/of wilt hij nieuwe kennis, vaardigheden, methoden en technieken onder de knie krijgen. Oude, bekende theoretische handelingsalternatieven worden bij de deelnemer ontsloten en/of nieuwe bijgebracht, waardoor de deelnemer deze in perspectief kan plaatsen voor zijn toekomstig presteren.

 

“de voetballer maakt zich de technieken eigen om deze toe te passen in het spel”

 

 • concreet ervaren
  de deelnemer maakt iets mee of heeft in een werkpraktijksituatie iets doorgemaakt. Deze ervaring is van essentieel belang. Ons ontwikkeltraject biedt in haar programma de ruimte om deze ervaringen te gebruiken om te leren en te ontwikkelen. De deelnemer wordt hierin actief gestimuleerd om zijn handelen, houding en gedrag nog beter en effectiever te maken.

 

“de voetballer gaat het veld (weer) op en begint met het spel”

 

 • waarnemen en overdenken
  de deelnemer wordt geholpen om de ervaring in het juiste perspectief te plaatsen. Hij overdenkt en reflecteert op wat gebeurd is, hoe hij gehandeld heeft en op welke wijze hij hier lering uit kan trekken. Hierdoor kan hij nog beter en effectiever handelen in een volgende situatie.

 

“de voetballer reflecteert, kijkt en luistert naar andere voetballers, trainer en coach, leert ervan en krijgt praktische tips”

 

 • praktische begripsvorming
  de deelnemer gaat de kennis en ervaring veralgemeniseren en de verbinding maken met de eigen werkpraktijk. Wat is er gebeurd en hoe verhoudt zich deze ervaring ten opzichte van theorieën en modellen. De deelnemer begrijpt en plaatst het eigen handelen in perspectief om de eigen houding en het gedrag te kunnen veranderen en aanpassen.

 

“de voetballer doet (nieuwe) kennis, vaardigheden en ervaring op en gebruikt deze ten dienste van zijn spel om het maximum te behalen”

 

 • actief experimenteren: oefenen en eigen maken van (nieuwe) handelingsalternatieven
  de deelnemer experimenteert (verder) met en past het geleerde toe in relatie met zijn ontwikkeldoel. Verbanden tussen theorieën, ervaringen en de dagelijkse praktijk worden door de deelnemer gelegd om het beoogde resultaat te bereiken.

 

“de voetballer beslist, waar nodig in samenspraak, op basis van inhoudelijke kennis en ervaringen op welke positie hij het beste kan scoren, oefent en brengt het geleerde in de praktijk. Het ‘winnen’ van GOUD wordt tot ‘kunst’ verheven”

 

De deelnemer brengt zijn kennis, vaardigheden en ervaringen in de praktijk met oefeningen, praktijkcases, opdrachten en observaties. Wat is er gebeurd en hoe verhoudt zich de opgedane kennis, vaardigheden, nieuwe inzichten en ervaringen ten opzichte van het handelen, in houding en gedrag, van de deelnemer. Er vindt verdere informatieoverdracht, vanuit observaties, van de leer- en ontwikkelbegeleider en collega deelnemers plaats op de attitude en het handelen van de deelnemer. De deelnemer wordt verder begeleid in het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 

De leerfasen worden in samenhang en in verschillende volgorde doorlopen aan de hand van de wensen en behoefte van de deelnemers, de organisatie en de te behandelen programma onderdelen. Het samenwerken tussen mensen met verschillende persoonlijkheden, kennis, ervaringen en perspectieven is van cruciaal belang voor het succes van topsporters.

 

Om het topsport niveau ambitie en topsportmentaliteit bij mensen en in de organisatie vorm te geven zullen directies, (top)managers, bestuurders en/of ondernemers van de deelnemers organisatie actief bij het programma worden betrokken.

 

Waar functioneren op topsport niveau gebaat is bij een sterke, adequate regie en betrokkenheid van bovenaf, is het GOUD bemachtigen voor de spelers het belangrijkste.

 

MAC CENTRE OF EXCELLENCE ONTDEKT EN ONTWIKKELD DE RIJKDOM VAN BEDRIJVEN

Neem contact met ons op voor meer informatie

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Algemene voorwaarden

Webdesign C@S 2018