DE UITVOERING VAN ONZE TRAJECTEN

Als een persoon met een bepaalde sport start of zich verder in wilt ontwikkelen kan hij verschillende voorkeuren hebben om zich het spel (verder) eigen te maken. Door zich te laten trainen en coachen, door het gewoon te gaan doen, door te kijken hoe anderen het doen, door eerst de theorie zich eigen te maken en/of door na te denken en te beslissen hoe hij het wil gaan aanpakken, krijgt hij de (nieuwe)spel elementen in samenhang onder de knie.

 

De vijf fases die wij een deelnemer gedurende de verschillende leer- en ontwikkel interventies laten doorlopen zijn:

 

1. technieken eigen maken

de deelnemer heeft de kennis, maar wilt deze uitbreiden en/of wilt hij nieuwe kennis, methoden en technieken zich eigen maken. Oude, bekende handelingsalternatieven worden bij de deelnemer ontsloten en/of nieuwe bijgebracht, waardoor de deelnemer deze in perspectief kan plaatsen voor zijn toekomstig presteren.

 

2. concreet ervaren

de deelnemer maakt iets mee of heeft in een werkpraktijksituatie iets meegemaakt. Deze ervaring is van essentieel belang. Ons ontwikkeltraject biedt in haar programma de ruimte aan de deelnemer om deze ervaringen te gebruiken om te leren en te ontwikkelen. De deelnemer wordt hierin actief gestimuleerd om zijn handelen, houding en gedrag nog beter en effectiever te maken.

 

3. waarnemen en overdenken

de deelnemer wordt geholpen om de ervaring in het juiste perspectief te plaatsen, hij overdenkt en reflecteert wat gebeurd is, hoe hij gehandeld heeft en op welke wijze hij hier lering uit kan trekken voor het nog beter en effectiever handelen in een volgende situatie. In deze fase begeleidt en stuurt de leer- en ontwikkelbegeleider het denk- en werkproces en de houding en gedrag van de deelnemer. Ook het praten met collega’s over opgedane ervaringen levert de nodige bijdrage aan deze reflectie. De deelnemer krijgt feedback en advies op zijn handelen om zijn inzichten in mogelijkheden en praktische handelingsalternatieven in verschillende situaties te vergroten.

 

4. praktische begripsvorming

in deze fase gaat de deelnemer de kennis en ervaring veralgemeniseren, de verbinding maken met de eigen werkpraktijk. Wat is er gebeurd en hoe verhoudt zich deze ervaring ten opzichte van theorieën en modellen. Om de beelden en inzichten van deelnemers te verruimen wordt bij elk behandeld(e) onderwerp, praktijkcase en oefening een korte theoretische inleiding gegeven. Hierdoor kan de deelnemer het eigen handelen in perspectief plaatsen en begrijpen om de eigen houding en het gedrag te kunnen veranderen en aanpassen. Er vindt informatieoverdracht van de leer- en ontwikkelbegeleider op de deelnemer plaats om zijn gezichtspunten en beelden te verbreden. Voorts wordt de deelnemer begeleidt in het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden op zijn persoonlijke werkpraktijk en werkervaringen in relatie met de samenwerking met andere actoren, intern en extern, en de ontwikkelingen in zijn omgeving.

 

5. actief experimenteren: oefenen en eigen maken van (nieuwe) handelingsalternatieven

de laatste fase van het leer- en ontwikkelproces is het (verder) experimenteren met en toepassen van het geleerde in relatie met het ontwikkeldoel. Verbanden tussen theorieën, ervaringen en de dagelijkse praktijk worden door de deelnemer gelegd om het beoogde resultaat te bereiken. De deelnemer is/gaat actief aan de slag met het geleerde in de eigen organisatie. Het programma biedt ruimte voor het experimenteren en het terugkoppelen van de nieuwe ervaringen.

 

In deze fase brengt de deelnemer zijn kennis, vaardigheden en ervaringen in de praktijk met oefeningen, praktijkcases, opdrachten en observaties. Wat is er gebeurd en hoe verhoudt zich de opgedane kennis, vaardigheden, nieuwe inzichten en ervaringen ten opzichte van het handelen, in houding en gedrag, van de deelnemer. Er vindt verdere informatieoverdracht, vanuit observaties, van de leer- en ontwikkelbegeleider en collega deelnemers plaats op de attitude en het handelen van de deelnemer. De deelnemer wordt verder begeleid door de begeleider in het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 

De leerfasen worden in samenhang en in verschillende volgorde doorlopen aan de hand van de wensen en behoefte van de deelnemers, de organisatie en de te behandelen onderdelen. Het programma wordt zodanig opgezet dat alle fasen in het programma voorkomen en de structuur van het programma gewaarborgd blijft, zodat deelnemers op alle genoemde gebieden optimaal kunnen leren en ontwikkelen.

 

Om de topsport niveau ambitie en topsportmentaliteit in de organisatie vorm te geven zullen directies, topmanagers, bestuurders en/of ondernemers actief bij de invulling van de fases worden betrokken.

 

Tot slot.

Na het doorlopen van voornoemde fasen komt de organisatie in een nieuwe dimensie. Zij zal de discipline en het doorzettingsvermogen moeten opbrengen om blijvend en intensief haar nieuw verworven kennis en kunde, leer- en trainingspeil op niveau te houden. Dat is geen sinecure omdat de dagelijkse praktijk vaak sneller dan verwacht het geleerde verdringt. Om dit niet te laten gebeuren wordt door ons gebruikgemaakt van de MAC Development Terugkomdag. Dit is een intensieve dag waarin getoetst wordt hoe de aspecten uit de ontwikkeltrajecten naar de werkpraktijk zijn door vertaald en de benodigde verbindingen zijn gemaakt, maar waar vooral wordt besproken en waar nodig aangescherpt de omissies die zijn ontstaan.

 

Kennismaking

Wij nodigen u uit om met ons al wandelend langs het strand een kennismakingsgesprek te houden. In dit gesprek lichten we onze topsportmethodiek toe en bespreken we uw wens om uw Rijkdom binnen de organisatie aan te boren en te ontwikkelen

 

 

MAC CENTRE OF EXCELLENCE ONTDEKT EN ONTWIKKELT DE RIJKDOM VAN BEDRIJVEN

 

 

 

MAC HRM & Organisatie Advies B.V.

tel | +31(0)651686177

email | info@macadvies.org

web | www.macadvies.org

 

KvK | 34215049

BTW NL | 8192.75.840

 

Algemene voorwaarden

Webdesign C@S 2018